Strona Główna
Aktualności
Z życia szkoły, gminy, powiatu...
Godziny otwarcia
Regulamin
Stan czytelnictwa
Księgozbiór
Konkursy
Prace konkursowe
Wystawy
Spotkania autorskie
"Gazetka Biblioteczna"
Koło biblioteczne
Polecamy
Galeria
Publikacje nauczycieli
WDN
Ciekawe linki
Księga gości
Jesteś tu:
16

Prace konkursowe:
Info o konkursie

Karolina Korzeniowska IIIa
I miejsce


Monika Wanot Id
II miejsce


Jakub Staroń IIIa
III miejsce


Ewa Płonka Ic
IV miejsce


Dominika Zientek IIb
IV miejsce


Kamila Woźniak IIIb
V miejsce


Jadwiga Tendera IIIb
V miejsce


Karolina Kozik IIIb
VI miejsce


Patrycja Sojka Id
VI miejsce


Prace z konkursu o Wyspiańskim
Karolina Herzyk
I miejsce


Adrian Sobina
II miejsce


Marek Pipans
III miejsce


Monika Mendrok
III miejsce


Monika Mendrok
III miejsce


Dorota Mazur
Wyróżnienie


Jessica Koloch
Wyróżnienie


Magdalena Mola
Wyróżnienie


Marcin Ziętek
Wyróżnienie


Violet Sojka
Wyróżnienie


Dorota Smolorz
Wyróżnienie


Rozmiar: 8163 bajtów

Biblioteka Szkolna
Gimnazjum w Goczałkowicach Zdroju

Publikacje:

 1. Monika Mrzyk - Program pracy koła bibliotecznego.
 2. Monika Mrzyk - Program rozwoju biblioteki szkolnej. Przekształcenie biblioteki w multimedialne centrum informacji.


  Program pracy koła bibliotecznego:

Spis treści:
1. Wstęp.
2. Podstawa prawna.
3. Wprowadzenie.
4. Cele programu i formy realizacji.
5. Procedury osiągania celów.
6. Opis spodziewanych efektów i osiągnięć uczniów należących do koła bibliotecznego.
7. Omówienie założeń dydaktycznych i wychowawczych na jakich została oparta koncepcja programu.
8. Bibliografia.

1. Wstęp

Biblioteka pełni w szkole ogromna rolę. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania czytelnicze, mają możliwość odrabiania zadań domowych, korzystając z różnych źródeł informacji (słowniki, encyklopedie, czasopisma, Internet.) Biblioteka jest również miejscem, w którym nauczyciele mogą udoskonalać swój warsztat pracy. Pełni ona także rolę wychowującą.

Rola biblioteki przejawia się w dwóch podstawowych kierunkach:
 1. W pracy pedagogicznej z czytelnikami.
 2. W pracach organizacyjno - technicznych (opracowywanie i konserwacja księgozbioru).
Ogromną rolę w pracy biblioteki odgrywają uczniowie. Chętnych wychowanków może bibliotekarz zaprosić do prac w kole bibliotecznym. Będzie to zespół pomocników bibliotekarza szkolnego.
Działalność koła ma przede wszystkim znaczenie wychowawcze. Przyczynia się do zwiększania zainteresowania książką. Rozbudza zainteresowania bibliofilskie, jest jedną z form uspołeczniania młodzieży, uczy pracy z książką i zasad korzystania z biblioteki. Rozwija wśród uczniów postawy społeczne (pomoc bibliotekarzom w organizowaniu różnorodnych form pracy z książką i czytelnikiem, zwiększanie czytelnictwa młodzieży, pogłębianie jakości pracy z książką). Dobrze zorganizowana praca koła wdraża uczniów do odpowiedzialności za funkcjonowanie biblioteki jako instytucji służącej całej społeczności szkolnej, uczy obowiązkowości i systematyczności.

2. Podstawa prawna

I. Ustawa o bibliotekach z dn. 27.06.1997 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 539, art. 22, ust. 1).
Biblioteki szkolne oraz biblioteki innych placówek systemu oświaty służą realizacji programu nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej oraz informacyjnej dzieci i młodzieży oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli.

II. Rozporządzenie z dn. 21.05.2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, §10, ust. 1. pkt 1-4 z późniejszymi zmianami).
§ 10. 1. Statut gimnazjum określa szczegółowo organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami danego gimnazjum, w szczególności z uwzględnieniem zadań w zakresie:
 1. Udostępniania książek i innych źródeł informacji.
 2. Tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
 3. Rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się.
 4. Oorganizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
§ 10. 2. Statut gimnazjum określa zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami).

III. Statut Gimnazjum w Goczałkowicach Zdroju, Rozdział VI. Organizacja gimnazjum, § 27, pkt 1,2.

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2. Do zadań bibliotekarzy należy:
 1. opracowanie projektu Regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni,
 2. prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego,
 3. udostępnienie informacji o zbiorach,
 4. określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach,
 5. organizowanie konkursów czytelniczych i wystaw,
 6. przedstawienie radzie pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas,
 7. współpraca z nauczycielami gimnazjum
 8. współpraca w realizacji ścieżek edukacyjnych
 9. zakup i oprawa książek, tworzenie wideo i kartoteki

3. Wprowadzenie

Program jest przygotowany dla uczniów klas I-III Gimnazjum w Goczałkowicach Zdroju chętnie pracujących na rzecz biblioteki szkolnej.
Na zajęcia koła bibliotecznego uczęszczają uczniowie zainteresowani książkami, czytelnictwem, działalnością biblioteki, dobrowolnie uczestniczący w jej pracach, a także miłośnicy książek .
Na początku roku szkolnego przeprowadzam nabór uczniów z klas I chętnych do pracy w kole bibliotecznym. Na pierwszym spotkaniu przedstawiam program pracy koła, jego zadania i cele.
Spotkania członków koła bibliotecznego odbywają się raz w tygodniu po zajęciach lekcyjnych uczniów (45min). Ponadto uczniowie pomagają bibliotekarzowi podczas przerw (dyżury) i wolnych lekcji.
Dokumentacja pracy koła bibliotecznego zawiera wykaz wszystkich członków koła w danym roku szkolnym oraz informacje związane z działalnością uczniów oraz wpisy do kroniki biblioteki.
Po roku przeprowadzam wśród uczniów ankietę ewaluacyjną, na jej podstawie dokonuję modyfikacji pewnych działań koła w kolejnym roku szkolnym. Uczniowie działający w kole bibliotecznym otrzymują na zakończenie roku szkolnego podziękowanie w formie dyplomu.
Po trzech latach pracy w kole bibliotecznym nagradzam uczniów. Na koniec klasy III gimnazjum uczniowie za swój wkład pracy otrzymują podziękowania i nagrody książkowe.
Program jest zgodny z Program Pracy Szkoły Gimnazjum w Goczałkowicach Zdroju oraz podstawa programową kształcenia ogólnego. Nie jest to program nauczania, a jedynie program koła zainteresowań prowadzony nieodpłatnie po lekcjach w ramach 40 godzin pracy nauczyciela.
Uczniowie uczestniczą w zajęciach tego koła na zasadzie dobrowolności.

4. Cele programu i formy realizacji

LD CELE OGÓLNE FORMY REALIZACJI
1 Pomoc uczniów w udostępnianiu książek:
 1. Wyszukiwanie kart czytelnika,
 2. Wyszukiwanie i podawanie lektur z półek oraz ponowne włączanie ich do księgozbioru,
 3. Wypełnianie kart czytelnianych,
 4. Pomoc przy prowadzeniu statystyki wypożyczeń
 5. Wprowadzanie danych do programu "Mol" (wpisywanie wypożyczeń, zwrotów).
2 Konserwacja księgozbioru:
 1. Utrzymywanie porządku na regałach,
 2. Okładanie książek w folię,
 3. Podklejanie kartek w książkach uszkodzonych,
 4. Sporządzanie pod nadzorem bibliotekarza kart ksiażek do ksiażek z nowych zakupów, kart katalogowych,
 5. Pieczętowanie nowych książek.
3 Wydawanie "Gazetki Bibliotecznej"(co dwa miesiące)
 1. Wyjazd z uczniami do jednej z redakcji gazet lokalnych, np. "Głosu Pszczyńskiego"
 2. Wyjazd do siedziby Radia MEGA FM w Pszczynie
 3. Czytanie fachowej literatury,
 4. Ustalenie tematyki konkretnego numeru gazetki,
 5. Gromadzenie materiałów,
 6. Konsultacja z bibliotekarzem,
 7. Selekcja materiałów,
 8. Redagowanie gazetki,
 9. Rozprowadzanie gazetki.
4 Prowadzenie przez uczniów kroniki biblioteki szkolnej
 1. Gromadzenie wiadomości o najważniejszych wydarzeniach w bibliotece i wykorzystywanie ich do prowadzenia kroniki,
 2. Dbałość o oprawę plastyczną kroniki.
5 Promowanie biblioteki na terenie szkoły i środowiska lokalnego
 1. Dbałość o estetyczny wygląd biblioteki,
 2. Rozwieszanie na gazetce szkolnej i tablicach ogłoszeń zaproszeń, informacji o konkursach, wystawach,
 3. Sporządzanie gazetek ilustrujących stan czytelnictwa,
 4. Wykonanie strony internetowej,
 5. Rozprowadzanie "Gazetki Bibliotecznej",
 6. Przygotowywanie informacji o działalności koła do antyramy wiszącej na korytarzu,
 7. Współpraca z innymi bibliotekami, np.: Książnicą Beskidzką w Bielsku-Białej, Biblioteką Pedagogiczną w Pszczynie, Gminną Biblioteką Publiczną w Goczałkowicach...
6 Dbałość o rozwój uczniów przez kontakt z kulturą
 1. Wyjazd do Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej,
 2. Wyjazd młodzieży na koncert do "Spodka",
 3. Wyjazd młodzieży do Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie
 4. Wyjazd do Muzeum Drukarstwa w Cieszynie
 5. Wyjazd do Książnicy Cieszyńskiej
7 Pomoc koła w przygotowaniu konkursów, wystaw i innych imprez organizowanych przez bibliotekę; czynny udział w konkursach
 1. Przygotowanie wystawek tematycznych:
  • Jan Paweł II
  • Jak przeciwdziałać narkomanii?
 2. Przygotowywanie konkursów:
  • Konkurs na Ekslibris Biblioteki Szkolnej w Goczałkowicach Zdroju(IX-X 2005)
  • Konkursy związane z obchodami 150 rocznicy śmierci Adama Mickiewicza (26 listopada 2005) :
   • Konkurs na plakat.
   • Konkurs na album o życiu i twórczości pisarza.
   • Konkurs na prezentację multimedialną.
   • Konkurs literacki: "My z niego wszyscy...", który odbędzie się 28 listopada 2005 roku
  • Konkurs na najciekawszą kartkę pocztową (III-IV 2006)
  • Konkurs czytelniczy w związku z zaproszonym do szkoły pisarzem.
 3. przygotowywanie wystaw:
  • Wędrująca wystawa ekslibrisów ze zbiorów specjalnych Książnicy Beskidzką w Bielsku-Białej(IX 2005)
  • Wystawa Ekslibrisów Biblioteki Szkolnej w Goczałkowicach Zdroju (X-XI 2005)
  • Wystawa: "Coś ty uczynił ludziom Mickiewiczu... .(XI-XII 2005)
  • Wędrująca wystawa kartek pocztowych ze zbiorów specjalnych Książnicy Beskidzkiej w Bielsku - Białej(III 2006)
  • Wystawa kartek pocztowych(V-VI 2006)
8 Realizowanie tematyki związanej z edukacją czytelniczą i medialną
 1. Dyskusja na temat nowości książkowych,
 2. Pisanie recenzji do "Gazetki Bibliotecznej",
 3. Udział w warsztatach: Jak powstała książka? (czerpanie papieru...)
 4. Oglądanie filmu wybranego przez młodzież, dyskusja, redagowanie recenzji do "Gazetki Bibliotecznej"
 5. Uczestnictwo w lekcjach bibliotecznych w szkole i w innych bibliotekach i instytucjach, np.: w Książnicy Beskidzkiej
9 Ćwiczenie umiejętności pracy w zespole.
 1. Równy przydział obowiązków,
 2. Odpowiedzialność całej grupy za wykonanie zadania,
 3. Wzajemne wspieranie się przy realizacji danego przedsięwzięcia.
10 Kształcenie postaw szacunku dla dziedzictwa kulturowego kraju, regionu, szkoły.
 1. Udział młodzieży w konkursie na monografię: "Mnie ta ziemia od innych droższa..." ,
 2. Organizowanie wystaw prezentujšcych prace uczniów

5. Procedury osiągania celów

Realizacja programu koła będzie się opierała głównie o metody warsztatowe.
Procedury osiągania celów zostały tak pomyślane, aby w ramach ich realizacji w pełni wykorzystać ośrodki kultury znajdujące się na naszym terenie, np.: Książnicę Beskidzką, Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie, Muzeum Drukarstwa w Cieszynie i Książnicę Cieszyńską.

6. Opis spodziewanych efektów i osiągnięć uczniów należących do Koła bibliotecznego

I Młodzież biorąca udział w zajęciach Koła bibliotecznego uczy się:
 • dokładności
 • dyscypliny
 • samodzielności
 • szacunku do książki
 • współdziałania w grupie
II Poprzez prace w kole uczniowie rozwijają własne:
 • zainteresowania czytelnicze
 • zainteresowania dziennikarskie
III Uczeń zaangażowany w prace koła poznaje:
 • inne biblioteki
 • drukarnie
 • historię powstania książki
 • sposoby promowania biblioteki
IV Młodzież pracująca w kole uczestniczy w kulturze poprzez:
 • udział w koncercie
 • wyjazdach do muzeów
 • przygotowywanie i oglądanie wystaw

7. Omówienie założeń dydaktycznych i wychowawczych na jakich została oparta koncepcja programu

Program jest zgodny z założeniami Programu Pracy Szkoły Gimnazjum w Goczałkowicach Zdroju oraz z Podstawą programową kształcenia ogólnego

8. Bibliografia

 • Andrzejewska Jadwiga: Praca z kołem przyjaciół biblioteki
  [w:] Bibliotekarstwo szkolne. Teoria i praktyka. Tom II. Praca pedagogiczna biblioteki. Warszawa: SBP, 1996. s. 92-96
 • Młodzi pomocnicy bibliotekarza. Uczniowski aktyw czytelniczy.
  [w:] Biblioteka szkolna, pod red. Teresy Białkowskiej, s. 33-44
 • Goriszowski Włodzimierz, Kowolik Piotr: Aktyw biblioteczny pomocnikiem w pracy bibliotekarza szkolnego. "Poradnik Bibliotekarza" 1995, nr 7-8, s. 21-24
 • Rosnowska Krystyna: Koło Przyjaciół Biblioteki. Organizacja i program "Poradnik Bibliotekarza" 1980 nr 9, s. 189-195
 • Szymańska Anna, Siedlaczek-Rodzińska Maria: Po co i jaki aktyw uczniowski? "Poradnik Bibliotekarza" 1991 nr 5, s. 26-27
 • PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEKI SZKOLNEJ.
  PRZEKSZTAŁCENIE BIBLIOTEKI W MULTIMEDIALNE CENTRUM INFORMACJI.
 • Saniewska Danuta: Praca z aktywem bibliotecznym.
  [w:] Nowe vademecum nauczyciela bibliotekarza. Wydanie nowe, wyd. VI zmienione i rozszerzone. Warszawa: Sukurs, 2003., s. 126-128

   Program rozwoju biblioteki szkolnej.
   Przekształcenie biblioteki w multimedialne centrum informacji.


WstępBiblioteka Gimnazjum w Goczałkowicach Zdroju funkcjonuje dopiero od kilku lat(od momentu utworzenia gimnazjów), jest tworzona od podstaw. Najpierw księgozbiór zakupiony dla gimnazjum udostępniała Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1, w momencie wybudowania nowego obiektu, zaczęła funkcjonować nasza biblioteka, która zajmuje jedno pomieszczenie. Obecnie księgozbiór liczy 2870 woluminów i jest na bieżąco uzupełniany, ponadto posiadamy filmy (lektury) na kasetach video oraz kilka programów multimedialnych. Młodzież korzysta również z czasopism, np. "Młody Technik", "Victor Gimnazjalista". Biblioteka wyposażona jest w dwa komputery. Jeden służy bibliotekarzowi do obsługi programu "Mol", z drugiego korzystają głównie uczniowie podczas przerw, przed lekcjami- najczęściej korzystają z Internetu. By nasza biblioteka stała się atrakcyjniejszym miejscem przede wszystkim dla uczniów, nauczycieli, rodziców, należy dokonać pewnych zmian. Chciałabym przekształcić bibliotekę w małe multimedialne centrum informacji. By to uczynić, należałoby wyposażyć bibliotekę w nowy komputer z dostępem do Internetu, projektor multimedialny, drukarkę, skaner, programy multimedialne, lektury na płytach DVD. Ponadto należałoby wydłużyć czas pracy biblioteki z 1 etatu- do całego etatu, by umożliwić uczniom, nauczycielom, rodzicom i innym pracownikom szkoły łatwiejszy i dogodniejszy dostęp do naszego księgozbioru i innych pomocy dydaktycznych.

I Obecne zasoby biblioteki oraz zapotrzebowanie w przyszłym roku szkolnym i latach następnych.

Zasoby biblioteki Stan obecny- rok szk. 2005/2006 Rok szkolny 2006/2007 Rok szkolny 2007/2008
Księgozbiór 2872 woluminów Wzbogacanie księgozbioru o nowe pozycje, zwłaszcza z zakresu: literatury młodzieżowej, psychologii, metodyki poszczególnych przedmiotów, itp. Wzbogacanie księgozbioru o nowe pozycje książkowe
Videoteka, płyty CD, DVD, programy multimedialne
 • Kasety video-29
 • Płyty CD-40 (w tym programy multimedialne)
 • Wzbogacenie biblioteki o nowe programy multimedialne, encyklopedie.
 • Zakup lektur na płytach DVD
 • Wzbogacenie biblioteki o nowe programy multimedialne,
 • Encyklopedie.
 • Zakup lektur na płytach DVD
Czasopisma
 • "Biblioteka w Szkole"
 • "Młody Technik"
 • "Victor Gimnazjalista"
 • "Matematyka w szkole"
Prenumerata nowych czasopism dla młodzieży i nauczycieli Prenumerata nowych czasopism dla młodzieży i nauczycieli
Komputery i inny sprzęt
 • Komputer nauczyciela bibliotekarza.
 • Komputer dla uczniów
  • Zakup nowego komputera dla uczniów z oprogramowa-niem
  • Unowocześnienie (rozbudowa) obecnego komputera dla uczniów.
  • Wyposażenie komputera bibliotekarza w nagrywarkę CD-RW w celu archiwizowania danych programu MOL
  • Wyposażenie biblioteki w projektor multimedialny i ekran.
  • Wyposażenie biblioteki w drukarkę i skaner.
  • Wyposażenie biblioteki w radiomagnetofon (odtwarzacz CD)
  • Wyposażenie biblioteki w ksero dla uczniów.
  • Wyposażenie biblioteki w kolejny komputer dla uczniów
  Meble
  • regały
  • biurka-3
  • krzesła-4
  • stół-1
  • biurka-1
  • stoliki-6
  • krzesła-30
  • wieszak
  biurko pod komputer

  II Projekt urządzenia lokalu biblioteki

  Rozmiar: 98461 bajtów

  III Multimedialne Centra Informacji w innych krajach

  Zmiany zachodzące w otaczającej nas rzeczywistości, szybki rozwój technik telekomunikacyjnych, integracja z Unią Europejską, czy wreszcie reforma systemu edukacji, stawiają przed bibliotekami nowe zadania. Szczególnie ważne wydają się dwa: przygotowanie młodych ludzi do samokształcenia i życia w społeczeństwie informacyjnym. By sprostać tym zadaniom, biblioteki muszą przekształcać się w nowoczesne centra informacyjne. W wielu krajach Europy Zachodniej oraz Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii funkcjonuje model biblioteki szkolnej określanej jako centrum multimedialne lub ośrodek multimediów w szkole.
  Te ośrodki noszą różne nazwy:
 • centrum materiałów dydaktycznych
 • centrum zasobów,
 • centrum środków przekazu informacji,
 • najpopularniejsze określenie to media centre (MC) / tj. centrum środków przekazu informacji/.
  Szybki rozwój nauki, potrzeba opanowania coraz obszerniejszych treści, zmusza do zmian sposobów nauczania. Zmiana ta wyraża się w odejściu od tradycyjnego modelu nauczania na rzecz przygotowania ucznia do samodzielnego uczenia się. W wyżej wymienionych krajach wprowadzono tzw. dydaktykę generatywną, czyli taką, w której uczeń stawiany jest w sytuacji problemowej i musi podjąć działania zmierzające do rozwiązanie problemu. Naczelną dyrektywą dydaktyki generatywnej jest uczenie metody samodzielnego zdobywania wiedzy.
  Media centre poprzez zgromadzone zbiory i warsztat informacyjny stwarza możliwość realizacji dydaktyki generatywnej i pozwala szkole wywiązać się z przyjętych na siebie zadań. Szkoła ma przygotować ucznia do przyszłej samodzielnej pracy, do samodzielności intelektualnej, do ciągłego dokształcania się. By to osiągnąć, w myśl założeń dydaktyki generatywnej, należy nauczyć ucznia jak się uczyć oraz przygotować go do samodzielnego korzystania z różnych źródeł wiedzy. Temu celowi służą szkolne centra dydaktyczne (SCD). Rozwój środków i technik masowego przekazu jest drugą przyczyną powstawania SCD. Rozwój techniki komputerowej i telekomunikacyjnej jest nieodwracalny, nieuniknione jest więc wprowadzenie elektroniki i telekomunikacji do pracy szkoły i biblioteki oraz przygotowanie uczniów do posługiwania się nowymi technologiami informacyjnymi i świadomego odbioru mediów.

  IV Nowa rola bibliotek szkolnych

  Idea przekształcania bibliotek szkolnych w centra multimedialne, pojawiła się w polskiej prasie pedagogicznej znacznie wcześniej niż reforma edukacji. O przekształcaniu bibliotek w centra dydaktyczne mówi się od lat osiemdziesiątych. Tradycyjne widzenie biblioteki szkolnej łączy ją głównie z gromadzeniem książek, głównie lektur i wypożyczaniem ich do domu. Rzadko bibliotekę kojarzy się z czytelnią jako miejscem cichej pracy ucznia, z dostępnym księgozbiorem podręcznym, gdzie uczniowie nabywają umiejętności poszukiwania, opracowania i selekcjonowania informacji. Nowe spojrzenie na bibliotekę jako na Szkolne Centrum Dydaktyczne /SCD / nie jest tylko zmianą nazwy biblioteki, czy poszerzeniem jej funkcji, ale wiąże się ze zmianą dydaktyki szkolnej. Reforma szkolnictwa, zakładając odejście od nauczania encyklopedycznego na rzecz kształtowania umiejętności, nawiązuje do założeń dydaktyki generatywnej.
  Biblioteka szkolna w zreformowanej szkole powinna pełnić rolę pracowni ogólnoprzedmiotowej: wspomagać realizację programów nauczania i wychowania, edukację kulturalną i informacyjną uczniów oraz służyć kształceniu ustawicznemu nauczycieli. Powinna być centrum dydaktycznym szkoły, które służyłoby udzielaniu pomocy w nabywaniu przez uczniów umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, a także rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań.
  Burzliwy rozwój technologii informacyjnych sprawił, że nauczyciele i uczniowie mają coraz łatwiejszy dostęp do nowych narzędzi takich jak multimedia i Internet. Najczęściej jest to dostęp w pracowni komputerowej, w czasie zajęć z informatyki. Rzadziej są to lekcje innych przedmiotów z wykorzystaniem metod i narzędzi informatyki. Niezwykle rzadko uczeń może skorzystać w szkole z komputera i mieć dostęp do sieci poza lekcjami, w pracy własnej. Oczywiście, uczniowie mają również komputery w domu, jednak nie wszyscy.
  Wypróbowaną w bardziej zaawansowanych technologicznie państwach metodą działania jest umieszczenie komputerów w bibliotece, a właściwie w czytelni i przekształcenie jej w Multimedialne Centrum Informacji. Czytelnia jest dobrym miejscem do ulokowania centrum. Jest tam cały szereg tradycyjnych źródeł informacji: książki, czasopisma, encyklopedie, jest miejsce, gdzie można pracować. MEN - Wydział Informatyki proponuje, aby na początek wyposażyć je w cztery multimedialne komputery z przykładowymi programami multimedialnymi, połączone w sieć lokalną, z szybkim dostępem do Internetu i drukarką. Będzie to zalążek przyszłego Multimedialnego Centrum Informacji.

  V Podstawa programowa nauczania ogólnego:

  Obowiązująca od 1 września 1999 r. podstawa programowa kształcenia ogólnego mówi, że "...w szkole uczniowie powinni kształcić swoje umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata. Nauczyciele stwarzają warunki do nabywania następujących umiejętności: (...) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności; (...) rozwiązywania problemów w twórczy sposób; poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków; rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań..."

  VI Funkcje biblioteki szkolnej jako multimedialnego centrum informacyjnego:

  Multimedialne centrum informacyjne szkoły to:
  • Informacja,
  • Nauka,
  • Promocja,
  • Kultura.

  Multimedialne centrum informacyjne szkoły to nauka:
  • przyjazny warsztat pracy dla ucznia i nauczyciela - pośrednie i bezpośrednie źródła informacji,
  • pomoc w doborze skutecznych metod i technik sprawnego gromadzenia i porządkowania informacji,
  • warunki do zdobywania wiedzy i kształtowania umiejętności.

  Multimedialne centrum informacyjne szkoły to promocja:
  • szkoły, biblioteki - osiągnięć uczniów i nauczycieli,
  • stworzenie strony WWW biblioteki
  • nowoczesnego i skutecznego posługiwania się informacją.

  Multimedialne centrum informacyjne szkoły to kultura:
  • środek kultury dla szkoły: informacja o wydarzeniach kulturalnych gminy, regionu, Polski, Europy i Świata,
  • miejsce promocji prac uczniów i nauczycieli - wystawy
  • miejsce kulturalnego zachowania się - obcowania z książką!

  Multimedialne centrum informacyjne szkoły to informacja:

   1. Poszukiwana przez jej użytkowników:
   • uczniów i nauczycieli,
   • rodziców, dyrektora,
   • społeczność lokalną,
   • samorząd lokalny,
   • zainteresowanych regionem,

   2. Dostęp do globalnej sieci - Internet, wraz z fachową pomocą w jej porządkowaniu.


  VII Zadania Multimedialnego Centrum Informacyjnego

  1.Przygotowanie ucznia jako użytkownika informacji:
  • gromadzenie i udostępnianie różnorodnych typów dokumentów niezbędnych w pracy ucznia i nauczyciela,
  • przygotowanie uczniów do swobodnego korzystania z systemu informacji naukowej,
  • umożliwienie korzystania z sieci globalnej Internetu.

  2. Wspieranie dydaktyki szkolnej:
  • stworzenie godziwych warunków do pracy indywidualnej i zbiorowej uczniów,
  • zaspokajanie potrzeb zawodowych nauczycieli,
  • współrealizacja edukacji czytelniczej i medialnej, kształtującej kluczowe umiejętności uczniów,
  • tworzenie bazy do opracowania uczniowskich i nauczycielskich pomocy dydaktycznych (np. konspektów, scenariuszy, filmów, projektów).

  3. Przygotowanie uczniów do tworzenia własnych informacji:
  • wyposażenie uczniów w przybory do poszukiwań multimedialnych,
  • dostarczenie uczniom informacji multimedialnej w celu umożliwienia opracowywania własnych zadań
  • umożliwienie natychmiastowej publikacji prac uczniów w sieci szkolnej i globalnej,

  4. Wspieranie pracy wychowawczej szkoły:
  • realizacja zadań wynikających z Programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły,
  • działalność opiekuńcza,
  • inspirowanie twórczości własnej uczniów, zaspokajanie potrzeb pozanaukowych uczniów (rozwijanie zainteresowań, rekreacja),
  • przygotowanie uczniów do krytycznego odbioru dóbr kultury,
  • budzenie kreatywności uczniów,
  • wdrażanie uczniów do samokształcenia,
  • rozbudzanie w uczniach automotywacji do podejmowania wysiłku świadomego kształtowania własnej przyszłości - kariery, np. poprzez wyświetlanie filmów edukacyjnych z preorientacji
  • uczulanie na potrzebą poszanowania własnego zdrowia, szczególnie w zakresie higieny pracy umysłowej.

  5. Współpraca ze środowiskiem:
  • tworzenie płaszczyzny wspólnych przedsięwzięć: szkoły i środowiska: ośrodek życia kulturalnego szkoły i środowiska lokalnego, np. współpraca z Biblioteką Gminną w zakresie organizowania spotkań autorskich.
  • uwrażliwianie na "małą i dużą ojczyznę": dobro własnej szkoły, miejscowości, kraju, Ziemi -np. przygotowywanie uczniów do konkursu na monografię- "Mnie ta ziemia od innych droższa..."

  6. Działalność koła bibliotecznego.
  Ogromną rolę w pracy biblioteki odgrywają uczniowie. Chętnych wychowanków może bibliotekarz zaprosić do prac w kole bibliotecznym. Będzie to zespół pomocników bibliotekarza szkolnego.
  Działalność koła ma przede wszystkim znaczenie wychowawcze. Przyczynia się do zwiększania zainteresowania książką. Rozbudza zainteresowania bibliofilskie, jest jedną z form uspołeczniania młodzieży, uczy pracy z książką i zasad korzystania z biblioteki. Rozwija wśród uczniów postawy społeczne (pomoc bibliotekarzom w organizowaniu różnorodnych form pracy z książką i czytelnikiem, zwiększanie czytelnictwa młodzieży, pogłębianie jakości pracy z książką). Dobrze zorganizowana praca koła wdraża uczniów do odpowiedzialności za funkcjonowanie biblioteki jako instytucji służącej całej społeczności szkolnej, uczy obowiązkowości i systematyczności.

  Cele i zadania koła bibliotecznego

  LP CELE OGÓLNE FORMY REALIZACJI
  1. Pomoc uczniów w udostępnianiu książek i innych materiałów bibliotecznych: a) wyszukiwanie kart czytelnika,
  b) wyszukiwanie i podawanie lektur z półek oraz ponowne włączanie ich di księgozbioru,
  c) wypełnianie kart czytelnia,
  d) pomoc przy prowadzeniu statystyki wypożyczeńe) wprowadzanie danych do programu "Mol" (wpisywanie wypożyczeń, zwrotów).
  2. Konserwacja księgozbioru: a) utrzymywanie porządku na regałach,
  b) okładanie książek w folię,
  c) podklejanie kartek w książkach uszkodzonych,
  d) sporządzanie pod nadzorem bibliotekarza kart książek do książek z nowych zakupów, kart katalogowych,
  e) pieczętowanie nowych książek.
  3. Wydawanie "Gazetki Bibliotecznej"(co dwa miesiące) a) wyjazd z uczniami do jednej z redakcji gazet lokalnych, np. "Głosu Pszczyńskiego"
  b) wyjazd do siedziby Radia MEGA FM w Pszczynieb) czytanie fachowej literatury,
  c) ustalenie tematyki konkretnego numeru gazetki,
  d) gromadzenie materiałów,
  e) konsultacja z bibliotekarzem,
  f) selekcja materiałów,
  g) redagowanie gazetki,
  h) rozprowadzanie gazetki.
  4. Prowadzenie przez uczniów kroniki biblioteki szkolnej a) gromadzenie wiadomości o najważniejszych wydarzeniach w bibliotece i wykorzystywanie ich do prowadzenia kroniki,
  b) dbałość o oprawę plastyczną kroniki.
  5. Promowanie biblioteki na terenie szkoły i środowiska lokalnego a) dbałość o estetyczny wygląd biblioteki,
  b) rozwieszanie na gazetce szkolnej i tablicach ogłoszeń zaproszeń, informacji o konkursach, wystawach,
  c) sporządzanie gazetek ilustrujących stan czytelnictwa,
  d) wykonanie strony internetowej,
  e) rozprowadzanie "Gazetki Bibliotecznej",
  f) przygotowywanie informacji o działalności koła do antyramy wiszącej na korytarzu,
  g) współpraca z innymi bibliotekami, np.: Książnicą Beskidzką w Bielsku - Białej, Biblioteką Pedagogiczną w Pszczynie, Gminną Biblioteką Publiczną w Goczałkowicach...
  6. Dbałość o rozwój uczniów przez kontakt z kulturą a) wyjazd do Książnicy Beskidzkiej w Bielsku- Białej,
  b) wyjazd młodzieży na koncert do "Spodka",
  c) wyjazd młodzieży do Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie) Wyjazd do Muzeum Drukarstwa w Cieszyniee) Wyjazd do Książnicy Cieszyńskiej
  7. Pomoc koła w przygotowaniu konkursów, wystaw i innych imprez organizowanych przez bibliotekę; czynny udział w konkursach a) przygotowanie wystawek tematycznych:
  • Jan Paweł II
  • Jak przeciwdziałać narkomanii?
  b) przygotowywanie konkursów
  • Konkurs na Ekslibris Biblioteki Szkolnej w Goczałkowicach Zdroju(IX-X 2005)
  • Konkursy związane z obchodami 50 rocznicy śmierci Adama Mickiewicza (26 listopada 2005) :
   • Konkurs na plakat.
   • Konkurs na album o życiu i twórczości pisarza.
   • Konkurs na prezentację multimedialną.
   • Konkurs literacki: "My z niego wszyscy...", który odbędzie się 28 listopada 2005 roku
  • Konkurs na najciekawszą kartkę pocztową (III-IV 2006)
  • Konkurs czytelniczy w związku z zaproszonym do szkoły pisarzem.
  c) przygotowywanie wystaw:
  • Wędrująca wystawa ekslibrisów ze zbiorów specjalnych Książnicy Beskidzką w Bielsku - Białej(IX 2005)
  • Wystawa Ekslibrisów Biblioteki Szkolnej w Goczałkowicach Zdroju (X-XI 2005)
  • Wystawa: "Coś ty uczynił ludziom Mickiewiczu... .(XI-XII 2005)
  • Wędrująca wystawa kartek pocztowych ze zbiorów specjalnych Książnicy Beskidzkiej w Bielsku - Białej(III 2006)
  • Wystawa kartek pocztowych(V-VI 2006)
  8. Realizowanie tematyki związanej z edukacją czytelniczą i medialną a) dyskusja na temat nowości książkowych,
  b) pisanie recenzji do "Gazetki Bibliotecznej",
  c) udział w warsztatach: Jak powstała książka? (czerpanie papieru...)
  d) oglądanie filmu wybranego przez młodzież, dyskusja, redagowanie recenzji do "Gazetki Bibliotecznej"
  e) uczestnictwo w lekcjach bibliotecznych w szkole i w innych bibliotekach i instytucjach, np.: w Książnicy Beskidzkiej
  9. Ćwiczenie umiejętności pracy w zespole. a) równy przydział obowiązków,
  b) odpowiedzialność całej grupy za wykonanie zadania,
  c) wzajemne wspieranie się przy realizacji danego przedsięwzięcia.
  10. Kształcenie postaw szacunku dla dziedzictwa kulturowego kraju, regionu, szkoły. a) udział młodzieży w konkursie na monografię: "Mnie ta ziemia od innych droższa... ,


  VIII Możliwości wykorzystania MCI w przyszłych działaniach szkoły:

  1. Dydaktyka:
  • tworzenie przez uczniów i nauczycieli pomocy dydaktycznych z materiałów odszukanych w Internecie,
  • wykorzystanie multimediów w nauczaniu przedmiotowym,

  2. Realizacja ścieżek edukacyjnych:
  • organizowanie (koordynowanie) i realizacja w MCI zajęć edukacji czytelniczej i informacyjnej,
  • organizowanie w MCI zajęć z zakresu ścieżek międzyprzedmiotowych z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji i aktywizujących metod nauczania,

  3. Wychowanie:
  • wykorzystywanie Internetu w dodatkowych zajęciach edukacyjnych,
  • rozszerzeniu kontaktów młodzieży z zaprzyjaźnionymi szkołami w Polsce i za granicą,
  • poszerzeniu współpracy nauczycieli z innymi szkołami w zakresie wymiany informacji i doświadczeń,

  5. Współpraca z placówkami, instytucjami i towarzystwami oświatowymi, np:
  • Książnicą Beskidzką w Bielsku- Białej,
  • Radą Języka Polskiego,
  • Katedrą Dydaktyki Języka Polskiego(UŚ)
  • Gminną Biblioteką Publiczną w Goczałkowicach Zdroju
  • Biblioteką Pedagogiczną w Pszczynie…

  6. Promocja Szkoły:
  • poprzez strony WWW biblioteki (prezentacja dorobku uczniów i nauczycieli).


  IX Bibliografia:

  1. Dałek J.: Projekt multimedialnego centrum informacji w bibliotece liceum. "Biblioteka Otwarta" 2001 nr 2 http:// www.biblioteka.edu.pl/biuletyn/002//02.html

  2. Drzewiecki M.: Biblioteki szkolne u progu nowego stulecia. Tendencje w świecie bariery w Polsce. "Biblioteka w Szkole" 1995 nr 3

  3. Snowaczek M.: Multimedialne Centrum Informacji- istota i zadania (referat) http://zss2.pollub.pl

  4. Pietryka A.: Od biblioteki szkolnej do centrum informacyjnego szkoły. "Biblioteka Otwarta" 2001 nr 2 http:// www.biblioteka.edu.pl/biuletyn/002//06.html

  5. SOLECKA-KOPLIN M.: Program rozwoju biblioteki szkolnej : propozycja przekształcenia biblioteki w szkolne centrum informacji. "Biblioteka w Szkole" 2004, nr 2, s. 1-6

  6. SOWIŃSKA B.: Jak zamierzam przekształcić bibliotekę szkolną w centrum informacji multimedialnej? "Biblioteka w Szkole" 2003, nr 6, s. 8-10

  7. SOWIŃSKA B.: Multimedialne centra informacji w województwie kujawska-pomorskim: (wyniki badań). " Biblioteka w Szkole" 2003, nr 6, s. 6-7
 • kontakt: biblioteka.gim.gocz@gmail.com